top of page

AV UDS

ARTIKEL 1:

Het lidmaatschap gaat in op de datum dat het lid dit formulier heeft ondertekend en wordt afgesloten voor de op de voorzijde hiervan overeengekomen periode. Elk lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan daarom niet door een ander worden gebruikt.

ARTIKEL 2:

Het contract loopt minimaal 6 maanden. Na de eerste 6 maanden kan het lid met een termijn van 1 maand uitgeschreven worden. Dit houdt in dat er na uitschrijving altijd nog 1 incasso plaats zal vinden, waarbij dan ook netjes wordt aangegeven dat het lidmaatschap is beëindigd.

ARTIKEL 3:

Het lid kan zijn/haar lidmaatschap alleen zelf via de online UDS app: mijn.urbandancestudio.nl stopzetten.

Alle eventuele openstaande vorderingen dienen op het moment van opzegging te worden betaald.

Het lidmaatschap eindigt niet automatisch! Dit staat helemaal los van het feit of het lid wel of niet gebruik maakt of heeft gemaakt van de accommodatie van de Urban Dance Studio!

ARTIKEL 4:

Indien storno plaatsvindt krijgt u een verzoek om het verschuldigde bedrag zelf over te maken. Indien wij een 2e keer moeten incasseren na dit schriftelijk verzoek, berekenen wij een bedrag van 7,50 Euro administratiekosten.

ARTIKEL 5:

Wijzigingen in persoonlijke omstandigheden zoals verhuizing en wijziging van het lidmaatschap dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de receptie van de Urban Dance Studio.

ARTIKEL 6:

Bij het niet, of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichtingen ten opzichte van de Urban Dance Studio is het lid gehouden alle door de Urban Dance Studio gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder het honorarium, de kantoorkosten en de BTW van een door de Urban Dance Studio ingeschakelde raadsman, deurwaarder of incassobureau, ook voor zover deze niet bij vonnis zouden kunnen worden geliquideerd, voor zijn/haar rekening te nemen en te betalen. Het wegens buitengerechtelijke incassokosten door het lid aan de Urban Dance Studio te betalen bedrag zal minimaal 15% van de ter incasso gegeven hoofdsom belopen, met een minimumbedrag van € 25,-.

ARTIKEL 7:

Het tussentijds, al dan niet tijdelijk, stopzetten van het lidmaatschap is, behalve in het geval van zeer dringende redenen (dit ter beoordeling van de directie) niet mogelijk. Eventuele stopzetting gebeurt alleen in overleg en nooit met terugwerkende kracht.


ARTIKEL 8:

Het lid onderwerpt zich aan de door of namens de directie van de Urban Dance Studio gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart met ondertekening van dit inschrijfformulier deze te zullen naleven. Het gaat hierbij in bijzonder om de reglementen betreffende de omgang, orde en veiligheid. Als het lid de instructies niet opvolgt en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om hem/haar de verdere toegang te ontzeggen en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

ARTIKEL 9:

Het lid verklaart hierbij dat hij/zij de lessen volgt op eigen risico en dat kosten van ongeval of letsel door hem/haar worden gedragen. Deelnemen aan lessen en/of workshops is geheel voor eigen risico.


ARTIKEL 10:

De Urban Dance Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verloren gaan of ontvreemding van persoonlijke bezittingen en/of lesuitval door landelijk verplichte richtlijnen.

ARTIKEL 11:

Het is ondergetekende bekend dat de privacy informatie is gepubliceerd via www.urbandancestudio.nl.

ARTIKEL 12:

Ondergetekende is akkoord met het maken van foto- en filmopnames tijdens de lessen, workshops, optredens, wedstrijden en uitvoeringen en ter beschikking stellen hiervan aan docenten, leerlingen, ouders en pers en publiceren via o.a. social media.

ARTIKEL 13:

Het is mogelijk dat er een vergoeding gevraagd wordt bij het aanschaffen van kleding voor de voorstelling aan het einde van het lesjaar (Urban Dance Night). Deze vergoeding zal maximaal 15,00 Euro zijn per lid. De kleding mag na de voorstelling uiteraard in het bezit blijven van het lid zelf.

ARTIKEL 14:

Prijswijzigingen kunnen door de directie van de Urban Dance Studio worden doorgevoerd, maar zullen ten alle tijden minimaal 1 maand van tevoren bekend moeten worden gemaakt.

ARTIKEL 15:

Voor zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien ligt de eindbeslissing bij de directie van de Urban Dance Studio.

De persoonlijke gegevens van elk lid worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel en uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van de Urban Dance Studio. Deze gegevens worden zonder overleg vooraf nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Algemene Voorwaarden UDS: Tekst
bottom of page